Uppslagsverket

V

Vestibulo-thalamic conduction line

Tractus vestibulo-thalamicus

Conduction pathway, vestibulothalamic.

...