Uppslagsverk

V

Viljestyrd saccad

Volontär saccad

Saccad, viljestyrd

Viljestyrda saccader är utlösta från frontala blickriktningscentrum. Frontala blickriktningscentrum sänder direkta trådar till motsatta sidans pontina blickriktningscentrum. Samtidigt signalerar frontala blickriktningscentrum till nucleus caudatus som då inhiberar den toniska inhibition som substantia nigras pars reticulata utövar på delar av colliculus superior och på delar av hjärnstammens blickriktningscentra. Denna disinhibition av blickriktningscentra aktiverar de motorneuron som åstadkommer den eftersträvade blickriktningsändringen.

Frontala blickriktningscentrum i sin tur styrs bl.a. från parietallobens bark av nervceller som svarar för hjärnans uppmärksamhet på företeelser i synfältet (visuell uppmärksamhet/attention). Den visuella uppmärksamheten förefaller att vara särskilt välutvecklad inom den högra parietalloben. Detta kan förklara dels hjärnans speciella intersse för skeenden i den vänstra synfältshalvan och dels det svårartade vänstersidiga neglektfenomen som ofta ses efter skador på högra parietalloben.

OBS. De nervtrådar som kommer från näthinnans inre (nasala) halva korsar över medellinjen i synnervskorset (chiasma opticum) och slår följe med (de okorsade) trådarna som kommer från ögats yttre (temporala) näthinnehalva. Detta, tillsammans med att ögats lins bryter ljuset så att den yttre halvan av synfältet faller på den inre (nasala) delen av näthinnan och vice versa, gör att den vänstra halvan av synfältet, som den uppfattas av vardera ögat, kommer att projiceras enbart till synbarken i den högra hjärnhalvan och vice versa.
...