Uppslagsverket

V

Vestibulo-thalamiska ledningsbanan

Tractus vestibulo-thalamicus

Ledningsbana, vestibulothalamiska.

...