Uppslagsverk

M

Mönstergenerator

Mönstergenerator

Central mönstergenerator, CPG (Central Pattern Generator), MPG (Motor Pattern Generator)

Begreppet hör hemma i det muskelkontrollerande/motoriska systemet. "Mönstergenerator" (pattern generator) syftar på en större eller mindre ansamling nervceller (vanligtvis små interneuron med korta axoner). Kopplingarna mellan de neuron som bildar mönstergeneratorn är genetiskt betingade med förprogrammerade funktioner som, när mönstergeneratorn aktiveras, utlöser ett mer eller mindre invecklat, ofta rytmiskt, rörelsemönster/beteende.

Man bör skilja mellan centrala mönstergeneratorer (CPG) och motoriska mönstergeneratorer (MPG), där de förra svarar för mer invecklade rörelsemönster jämfört med de senare.

Centrala mönstergeneratorer (CPG) är rikligt förekommande bl.a. i formatio reticularis. Här har man kunnat påvisa specifika områden som, när de retas, utlöser t.ex. gång- och språngrörelser, tuggning, blickriktningsförändringar, andningsrörelser, hoststöt, kräkning, blåstömmning, tarmtömmning, ansiktsuttryck avpassade för olika känslolägen.

Både i hjärnstammen och i ryggmärgen är mindre grupperingar av alfa-motorneuron underställda olika motoriska mönstergeneratorer (MPG). Man anser t.o.m. att de alfa-motorneurongrupper som, med avseende på enskilda leder, aktiverar samverkande (synergistiska) muskler och de med motsatt (antagonistisk) effekt var och en har sin egen mönstergenerator.

Lilla hjärnan har, via de reticulo-spinala bansystemen, stort inflytande på aktiviteten hos olika mönstergeneratorer och då alldeles särskilt genom sin förmåga att samordna olika motoriska mönstergeneratorer (MPG), med varandra!
...