Uppslagsverket

P

Pyramidbanan

Tractus cortico-spinalis

Pyramidbanan är troligtvis den mest välkända av centrala nervsystemets olika ledningsbanor. Därmed inte sagt att man känner till alla dess funktioner!!

Nervtrådarna som bildar pyramidbanan - ca. 1 miljon i vardera hjärnhalvan -börjar i nervcellkroppar belägna i hjärnbarkens 5.te skikt (lamina V). Ungefär 80% av rådarna kommer från primära somato-motoriska cortex (SM I), d.v.s. från (Brodmann)area 4 och delvis från area 6. Resterande 20 % utgår från primära somato-sensoriska cortex (area 3,1,2) och area 5(!). De sistnämnda 20 % brukar kallas för "Pyramidbanans sensoriska del" och slutar i olika kontralaterala sensoriska kärnor i hjärnstam och ryggmärg.

Huvuddelen av pyramidbanans axoner är myeliniserade och av dessa är ca. 3% (30 000) ovanligt tjocka och utgår från de s.k. Betzska jättecellerna i area 4. Betz jätteceller anses ge synapser direkt till motorneuronen.

Från ursprunget i cortex löper pyramidbanan in i hemisfärens vita substans, drar ner i capsula internas bakre skänkel på utsidan av thalamus, går vidare ner i crus cerebri i mesencephalon, passerar uppsplittrad genom pons, blir synlig som en längsgående ås - pyramiden - tätt intill medellinjen på medulla oblongatas fram(ventral)sida.
På sin väg ner från cortex avger pyramidbanan sidogrenar till bl.a.:
Nucleus caudatus
Putamen
VL-kärnan i thalamus
Intralaminära thalamuskärnorna
Nucleus subthalamicus
Nucleus rubers magnocellulära del
Nucleus rubers parvocellulära del
Ponskärnor


De båda pyramiderna, en på vardera sidan om medellinjen, "försvinner" samtidigt som medulla oblongata övergår i medulla spinalis. "Försvinnandet" beror på att huvuddelen (ca.80%) av nervtrådarna i banan korsar över medellinjen (pyramidkorsningen), tränger in i djupet av ryggmärgen och intar en position mitt i sidosträngen räknat från segmentet C1 och sedan hela vägen ner till Cocc.1-2 segmentet. Detta är tr. cortico-spinalis lateralis (tr.c-s.l.) och kallas ofta för "Pyramidbanans korsade del".

På sin väg ner genom ryggmärgen blir tr.c-s.l. allt mindre för att till sist förvinna helt. Uttunningen är en följd av att nervtrådar, under hela förloppet, lämnar sidosträngen och tränger in i den grå ryggmärgssubstansen i de segment banan passerar igenom. Dessa nervtrådar tar framförallt kontakt med olika slags lokala interneuron som i sin tur är kopplade till motorneuronen i segmentet. Direkta synaptiska kontakter mellan pyramidbaneneuroner och motorneuroner är, med undantag för Betz jätteceller sällsynta. Tr.c-s.l. påverkar framförallt den yttre motorneurongruppen som styr extremiteternas muskler, och då särskilt handens muskler.

Den del av pyramidbanan som inte korsar över medellinjen i medulla oblongata (20%) utan fortsätter ner i ryggmärgens framsträng heter tractus cortico-spinalis anterior (tr.c-s.a.). Den kallas också för "Pyramidbanans okorsade del".
Tr.c-s.a. sträcker sig sällan längre ner än till ryggmärgssegmenteten T6-8. Precis som den korsade delen av pyramidbanan så tunnar den okorsade ut på sin väg nedåt i ryggmärgen. Uttunningen är en följd av att nervtrådar, under hela förloppet, lämnar framsträngen, korsar över medellinjen i commissura alba anterior och tränger in i den grå substansen i de segment banan passerar genom. Tr.c-s.a.-trådarna påverkar den inre motorneurongruppen som styr kotpelarens och bålens muskler.
Detta att tr.c-s.a. korsar, som man säger, på segmentnivå innebär alltså att, om man ser till slutresultatet, pyramidbanan är ett korsat bansystem (några % anses vara helt okorsade). Som en följd av detta kommer höger hjärnhalva att påverka musklerna i vänster kroppshalva och vänster hjärnhalva styr musklerna i höger kroppshalva.

Pyramidbanan svarar för den viljemässiga kontrollen och finjusteringen -fraktioneringen- av våra rörelser. De utomordentligt invecklade och precisa rörelser som man kan utföra med händer och fingrar (maskinskrivning, hantering av musikinstrument, kalligrafi, broderi och sömnad etc.) är helt beroende på en normalt fungerande pyramidbana.

En skada på pyramidbanan ger förlust av finmotoriken samt, vanligtvis, även spastisk pares och "positiv Babinski".
...