Uppslagsverket

S

Synstrålningen

Radiatio optica

Utgår från den yttre knäkroppen, löper ut i den inre nervtrådskapselns nackparti och slutar i primära synbarken.

Synstrålningen kan delas upp i en övre och en undre/nedre del.
...