Uppslagsverket

B

Bukhålans autonoma nervfläta

Plexus coeliacus

Plexus solaris, Plexus aorticus abdominalis, Solarplexus, Ganglion coeliacum

Framför stora kroppspulsåderns bukparti(bukaorta) ligger ett omfattande sympatiskt - parasympatiskt nervflätverk som bäddar in bukganglierna.

Flätverkets övre del kallas plexus coeliacus (coeliacus = hör till bukhålan) och omger det stora översta bukgangliet (ganglion coeliacum) med sina åt alla håll utstrålande nervtrådsbuntar; bilden av en "strålande" sol. På grund av detta utseende kallas ofta plexus coeliacus för "plexus solaris".
Begreppet "solarplexus" är väl mest bekant i boxnings-sammanhang. Ett kraftigt knytnävsslag mitt i maggropen "ett slag mot solarplexus" påverkar den innanför liggande koncentrationen av autonoma nervkomponenter med blodtrycksfall (chock), illamående, yrsel, kräkning och ibland medvetslöshet som följd.

Flätverkets nedre del benämns plexus aorticus abdominalis.
...