Uppslagsverket

S

Somato-motorisk

Somatisk efferens

Efferens, somatisk, Alfa-motorneuron, Gamma-motorneuron

Begreppet "Somatisk efferens" anknyter till det perifera nervsystemet och syftar på utflödet av nervsignaler från CNS till den tvärstrimmiga skelettmuskulaturen.

Man talar om två slags somatiskt efferenta nervcellstyper:

a) alfa-motorneuron, som direkt påverkar de långa och grova s.k. extrafusala muskelcellerna vilka löper från en muskels ursprungssena till dess fästsena och svarar för muskelns kraftutveckling

b) gamma-motorneuron, som direkt påverkar de korta och tunna s.k. intrafusala muskelcellerna vilka hopbuntade 5 - 15 st. bildar en s.k. muskelspole.
Muskelspolen är ett slags sinnesorgan som mäter hur mycket och hur snabbt en muskel förändrar sin längd under en rörelse. Gamma-motorneuronet reglerar muskelspolens känslighet.
...