Uppslagsverket

I

Inälvskänsel

Visceral afferens

Afferens, visceral

Begreppet anknyter till det perifera nervsystemet och syftar på inflödet till CNS av

a) känselintryck från inälvorna
b) luktintryck
c) smakintryck

Begreppet omfattar också de sensoriska nervceller som förmedlar ovanstående sinnesintryck. T.ex. kan man säga att en viss nervtråd (nervcell) tillhör den visceralafferenta trådgruppen om den förmedlar känselsignaler (typ: smärta, uttänjning) från magsäcken. Detta betyder att man hittar visceralafferenta trådar både i sympatiska gränssträngen med dess olika inälvsgrenar och i nervus vagus.

Visceralafferensen från inälvorna räknas numer ibland som en del av det autonoma nervsystemet.
...