Uppslagsverket

G

Glömska

Amnesi

Minnesförlust, H.M., HM

Man skiljer på två amnesityper.

1. Retrograd amnesi, d.v.s. att man inte längre minns tidigare händelser och upplevelser.

2. Anterograd amnesi, d.v.s. att man från och med ett visst tillfälle inte längre förmår lära in vad som sker och alltså inte minns något räknat från den speciella tidpunkten och framåt. Båda typerna förekommer i varierande svårighetsgrad.


Det inre, mesiala, tinning-/temporallobspartiets, betydelse för inlärning, minnesbildning och minneslagring utgår från början från observationer på en person, omtalad i litteraturen som "patienten H.M."

Patienten H.M. (Henry Gustav Molaison) genomgick, den 23 augusti 1953, en stor neurokirurgisk operation. Operationen utfördes för att lindra en svårartad, icke behandlingsbar, långsamt allt värre, epilepsi med sitt ursprung, sitt focus, i den inre, mesiala delen av temporalloben. Vid operationen avlägsnade man, på båda sidor, det inre, mesiala, temporallobs-partiet (innefattande den parahippocampala vindlingen med amygdala, entorhinala cortex och hippocampus).

Räknat från operationen och fram över de därpå följande dryga 50 åren lider H.M. (som fortfarande var i livet när detta skrevs; han avled 2008/ref. nature 2009, vol.462, sid.403) av en så gott som total anterograd amnesi. Han kan inte skapa några explicita minnen. Detta innebär bl.a. att personer han träffar och samtalar med ena dagen är helt obekanta för honom nästa dag eller redan efter några timmar. Samma sak gäller den dagstidning han läser på morgonen: den är helt "ny" redan på kvällen och kan läsas om igen!

H.M.s förmåga att minnas starka upprörande känslor i samband med händelser som ägt rum efter operationen är svaga men finns i viss mån kvar; t.ex. den starka oro och sorg han upplevde när en av hans föräldrar avled .

HMs korttidsminne fungerar i stort sett normalt och han minns utan problem tiden före operationen; H.M. lider således inte av retrograd amnesi.

Efter operationen har H.M. tränats till att snabbt och skickligt utföra rörelser som han före operationen saknat kännedom om. Tillfrågad har han ingen aning om den träning han genomgått: tydligen fungerar hans procedur minne, hans implicita minne, utan störningar.

Ett flertal personer, hos vilka den inre mesiala delen av temporalloben blivit förstörd på båda sidor, finns redovisade i senare litteratur (Damasio & Damasio, 1989). Alla har en minnesstörning liknande H.M.s, d.v.s. anterograd amnesi, ingen påtaglig retrograd amnesi, nedsatt emotionellt minne och fungerande korttidsminne samt bibehållen intelligenskvot. I det fallet att också den yttre mesiala delen av temporalloben (gyrus fusiformis), skadats tillkommer retrograd amnesi.
...