Uppslagsverket

P

Papez krets

Papez krets

Papez krets räknas till det limbiska systemet och ansågs tidigare vara av betydelse för inlärning och för de första stegen i minneslagringen. Dess betydelse i dessa sammanhang är numer omtvistad.

Kretsen består av ett flertal seriekopplade nervceller.

* Kretsen kan sägas utgå från den parahippocampala hjärnvindlingens entorhinala cortexområde (där kretsen också har sitt slutmål), som tar emot ett brett signalflöde från ett stort antal associativa barkfält som bearbetar känsel- syn- och hörselintryck.

* Entorhinala cortex sänder informationen in till tandvindlingen (gyrus dentatus) via en ledningsbana som heter tractus perforans.

* Efter omkoppling i gyrus dentatus fördelas informationen av korncellerna i gyrus dentatus till Ammonshornets olika partier - CA 1, CA 2, CA 3, CA 4.

* Ammonshornet bearbetar den inströmmande informationen och det är bl.a. här som man klart kunnat visa hur känsligheten hos aktiva synapser förändras och blir bestående i timmar (LTP).

* Från Ammonshornet vidarekopplas signalerna framförallt till hippocampusstödet (subiculum) och endast i begränsad utsträckning direkt ut i valvet (fornix).

* Pyramidceller i subiculum bildar med sina axoner huvuddelen av valvet (fornix; ca.80% av fornixtrådarna).

* Fornixtrådarna, med ursprung i subiculum kontaktar nervceller i hypothalamus, och då; framförallt i vårtkroppens (corpus mamillaris) kärnorna.

* Efter omkoppling i corpus mamillaris-kärnorna leds informationen i tractus mamillothalamicus till främre delen av thalamus (anteriora thalamuskärnan) där ny omkoppling sker.

* Den främre thalamuskärnan, i sin tur, har ett omfattande signalutflöde till den i limbiska lobens övre komponent, till gördelvindlingen (gyrus cinguli).

* Från gördelvindlingen sprids signalerna dels radiellt ut i intilliggande cortexområden och dels via en mäktig associationsbana, cingulum, ut till alla delar av den limbiska loben och till frontallobens in- och undersida.

* Cingulum leder alltså signaler in i den parahippocampala vindlingen och tillbaka in i entorhinala cortex och subiculumområdet.

* Signalflödet har nu möjlighet att påbörja ett nytt varv genom hippocampus, fornix, hypothalamus, thalamus, cingulum-banan och tillbaka till entorhinala cortex för ett nytt varv.

* Subiculum tillsammans med entorhinala cortex är dessutom startplatsen för ett omfattande system av returbanor som återkopplar signalflödet, efter bearbetningen i hippocampus, till de associationsfält varifrån signalerna från början utgick.
...