Uppslagsverket

S

Synstrålningen, nedre

Radiatio optica pars inferior

Trådmassa som utgår från yttre knäkroppen och kröker sig runt främre delen av sidoventrikelns tinningdel (den Meyerska kröken) för att sedan ansluta till den inre nervtrådskapselns nackparti och sluta i synbarken under synbarksfåran (fissura calcarina).
...