Uppslagsverket

S

Synstrålningen, övre

Radiatio optica, pars superior

Utgår från yttre knäkroppen, löper i den inre nervtrådskapselns nackparti och slutar i den del av primära synbarken som ligger ovanför synbarksfåran.
...