Uppslagsverket

T

Tredje (hjärn)ventrikeln

Ventriculus tertius

Tredje (hjärn)ventrikeln är ett likvorfyllt springformat hålrum beläget i medellinjen i mellanhjärnan (diencephalon) och där inklämt mellan den högra och den vänstra synhögen (thalamus). Vanligtvis är de båda synhögarna, inom ett begränsat område, sammanvuxna med varandra tvärs över medellinjen: synhögssammanväxningen (adhesio interthalamica).

Den 3.dje ventrikeln övergår framtill i den högra och vänstra sidoventrikeln belägna i respektive storhjärnshemisfär. Övergången sker genom det högra och vänstra ventrikelmellanhålet (foramen interventriculare alt. foramen Monro). Bakåt övergår 3.dje ventrikeln i hjärnans vattenledning. I 3.dje ventrikelns tak finns två likvorproducerande blodkärls(choroidala) flätor.

Tredje ventrikelns nedre/undre del omges av hypothalamus.
...