Uppslagsverket

R

Retikulära systemet

Formatio reticularis

RAS, Retikulära substansen,

Formatio reticularis är utvecklingmässigt en mycket gammal och ursprunglig del av hjärnan.
Området kan uppdelas i ett stort antal kärngrupper, bl.a. mönstergeneratorer, alla med sina speciella funktioner:
1/ kontroll av vakenhetsgraden i CNS; det retikulära aktiveringssystemet
2/ kontroll av grundtonus (grund-spänningen) i skelettmuskulaturen,
3/ kontroll av kroppsförflyttningsmönster (Locomotion Control)
4/ kontroll av kroppshållning (posture control)
5/ kontroll av andningen,
6/ kontroll av blodcirkulationen (hjärta och blodkärl),
7/ kontroll av ögonrörelser (blickriktningscentra),
8/ kontroll av tuggning, sväljning, hostning, nysning, kräkning, tarm- och blås-tömning,
9/ kontroll/modifikation av smärtförnimmelser.

Formatio reticularis är uppbyggt som ett diffust nätliknande system (reticulum = nät) av större och mindre nervceller med längsgående axoner och med dendritträd som framförallt förgrenar sig i transversalplanet.
Systemet breder ut sig centralt i hjärnstammen och sträcker sig från nedre delen av förlängda märgen till övre delen av mitthjärnan. De flesta uppåt- och nedåtgående bansystemen i hjärnstammen passerar genom det retikulära systemets maskor och knyter synaptiska kontakter med detta. Dessa delar kan sammantagna betraktas som det klassiska retikulära systemet; se nedan med avseende på det utvidgade begreppet.

Mycket grovt delas det "klassiska" retikulära systemet in i:
en längsgående central mittställd del raphepartiet,
en övre mesencephalondel,
en yttre och
en inre del
av vilka de två senare var och en i sin tur delas upp i en ponsdel och en medulla oblongatadel.

Formatio reticularis är unikt genom sitt innehåll av neuronansamlingar med produktion och, med avseende på CNS, en närmast global spridning av nervtrådar med speciella transmittor- och modulatorsubstanser, alla med mycket stor betydelse för vissa kognitiva förmågor, viscerala funktioner och emotionella tillstånd. Hit räknas
1/ adrenalinproducerande cellgrupper
2/ noradrenalinproducerande cellgrupper
3/ dopaminproducerande cellgrupper
4/ serotoninproducerande cellgrupper
5/ acetylcholinproducerande cellgrupper


Den speciella nätliknande/retikulära uppbyggnaden av nervvävnaden fortsätter "uppåt" i mellanhjärnan och bildar här ett tunt skikt - den retikulära thalamuskärnan -på utsidan av själva thalamus. Kärnan räknas ibland som en speciell del, en utlöpare, från det egentliga retikulära systemet.
Ett ytterligare försök att utvidga begreppet formatio reticularis innebär att delar av den basala framhjärnan med sina acetylcholinproducerande cellgrupper, särskilt nucleus basalis Meynert, borde kunna räknas som en telencephal förlängning av det retikulära systemet.
Obs. referenser i Mesulam, M-M. (2000) Structure and Function of Cholinergic Pathways in the Cerebral Cortex, Limbic System, Basal Ganglia, and Thalamus of the Human Brain, in Back to Psychopharmacology - The Fourth Generation of Progress. ACNP..
...