Uppslagsverket

L

Luktbanan

Tractus olfactorius

Luktbanan är en nervtådsbunt/ledningsbana som börjar i luktknölen (bulbus olfactorius), drar bakåt i riktning mot synnervskorset och slutar i olika delar av den limbiska loben med den yttre och inre luktstrimman (stria olfactoria lateralis och medialis).

Luktbanan och luktknölen ligger båda löst infogade i luktfåranpannlobens undersida.
...