Uppslagsverket

C

Cortico-nukleära ledningsbanan

Tractus cortico-nuclearis

Ledningsbana; cortico-nucleära

Mycket viktig nedåtstigande rörelsekontrollerande ledningsbana. Ingår i det pyramidala systemet.

Börjar i främre centralvindlingens utsida i primära motoriska cortex och slutar i hjärnstammen, huvudsakligen på motsatta sidan, i olika motoriska kranialnervskärnor. Är av betydelse för den viljemässiga styrningen av ansiktets (särskilt muskler runt munöppningen och kinderna), underkäkens, tungans, svalgets,och struphuvudets muskulatur. Det handlar här om mer eller mindre direkta kontakter mellan nervceller i hjärnbarkens 5:te skikt och de motorneuron som styr muskulatur av betydelse för talet, såväl fonation som artikulation.

Lägg märke till att ögonmuskelkärnornas motorneuron, med ett undantag, ICKE påverkas av tr.cortico-nuclearis, utan styrs från olika blickriktningscentra.
Undantaget är de motorneuron i nucleus oculomotorius som styr "Ögonlockslyftarmuskeln"; musculus levator palpebrae superior.
...