Uppslagsverk

D

Den indirekta vägen genom basala ganglierna

Indirekta omkopplingsvägen från cortex genom basala ganglierna mot thalamus.

Kortfattat kan man säga att aktivitet längs "Den indirekta vägen" innebär en dämpning av motoriken.

"Den indirekta vägen" från cortex genom basala ganglierna mot thalamus kan ha sitt ursprung var som helst i storhjärnsbarken men utgår vanligtvis från pann- och/eller hjässloberna, löper via omkoppling först i striatum, sedan vidare över bleka kärnans ytterdel (GPe), därefter till den subthalamiska kärnan (STN) för att sluta i GPi-SNr.

Signalerna från storhjärnsbarken till striatum är exciterande (pådrivande) och påverkar striatala inhibitoriska nervceller (MSN) utrustade med dopaminreceptorer av typ D2; här kallade D2-neuron. D2-neuronen, vars bromsande aktivitet alltså regleras från storhjärnsbarken, kontaktar GPe. GPe-neuronen, som är inhibitoriska, kontaktar i sin tur den excitatoriska STN. STN-neuronen vars exciterande aktivitet drivs på från storhjärnsbarken, kontaktar och stimulerar de inhibitoriska GPi-SNr neuronen. GPi-SNr neuronen, slutligen, bromsar ner aktiviteten i thalamus och minskar därmed signalflödet från thalamus till storhjärnsbarken.


Tre olika aktivitetsmönster är tänkbara längs "Den indirekta vägen":

1/ D2-neuronen är i viloläge. STN väger samman exciterande signaler från storhjärnsbarken och inhiberande signaler från GPe vilket ger ett måttligt flöde av exciterande signaler till GPi-SNr. Resultatet blir en måttlig broms på thalamus och på återkopplingen till storhjärnsbarken.

2/ D2-neuronen exciteras av storhjärnsbarken och bromsar ner GPe´s bromsande effekt på STN. STN disinhiberas och ökar upp excitationen på GPi-SNr, som i sin tur ökar inhibitionen i thalamus. Resultatet blir minskat signalåterflöde till storhjärnsbarken och dämpad motorik.

3/ Situationen är den samma som den i 2/, men!! här aktiveras D2-receptorerna pga dopaminpåverkan från svarta kärnans kompakta del (SNc). D2-neuronens inhiberande verkan dämpas. GPe´s förmåga att bromsa STN ökar. Excitationen av GPi-SNr minskar. Bromsen på thalamus minskar. Signalflödet till storhjärnsbarken och motoriken hämtar sig.

Normal aktivitet längs "Den indirekta vägen" innebär alltså minskat signalflöde från thalamus till storhjärnsbarken med dämpande effekt på motoriken.

Nervimpulsflödena längs indirekta, direkta och hyperdirekta vägarna är inflätade i varandra och samordnas från SNc.
...