Uppslagsverket

I

Initiala (axon)segmentet

IS

De första 5 -10 mikrometrarna av axonet, just där det har sitt ursprung från nervcellskroppens axonkägla (axon hillock), kallas för "det initiala segmentet" - IS.

Initiala segmentet, som är jämförelsevis smalt är mycket lättpåverkat av elektrokemiska retningar. Det är här som den av dendriterna och cellkroppen uppfångade informationen kan fås att ge upphov till nervimpulser/aktionspotentialer som sprids ut längs axonet. Nervändslut som har synapser direkt på själva initiala axonsegmentet får därför särskilt stor betydelse för nervcellens signaleringsbeteende.
...