Uppslagsverket

Z

Zona incerta.

Zona incerta.

Zona incerta = "Området med oklar funktion" (Forel, 1877); en benämning som fortfarande är giltig.

Zona incerta är en kärna på hö. och vä. sida i subthalamusregionen. Den ligger ventralt inklämd mellan dorsala thalamus och hypothalamus samt övergår lateralt i den reticulära thalamuskärnan. Zona incerta och den reticulära thalamuskärnan anses båda utgöra diencephala förlängningar av formatio reticularis.

Zona incerta består av en såväl cytoarkitektoniskt som kemoarkitektoniskt synnerligen blandad grupp nervceller. Här finns t.ex. de som producerar angiotensin II, orexin, somatostatin och här ligger den dopaminproducerande cellgruppen A 13 samt delar av cellgruppen A 11. Observera närheten till och den delvisa sammansmältningen med hypothalamus!

Zona incerta anses ta emot signaler från, och sända signaler till, så gott som alla regioner i centrala nervsystemet. Signaltrafiken är i de flesta fallen av tur-och-retur-karaktär. Med avseende på ryggmärgen så förefaller bakhornen att leverera afferens via tractus spino-thalamicus till, och framhornen att ta emot efferens från zona incerta.

Försök har gjorts att dela in zona incerta i olika reaktions-mottagningssektorer
1/ mottagning av signaler från näthinnan och olika synbarksavsnitt
2/ mottagning av signaler från colliculus inferior och hörselkärnorna
3/ mottagning av signaler från ryggmärgen, förlängda märgen och sensorimotoriska hjärnbarken
4/ mottagning av signaler från limbiska systemet
5/ mottagning av signaler från cerebellum och nucleus ruber
Mottagningssektorerna förefaller vara delar i ett lokalt samordnande nätverk som i sin tur har tur-och-returförbindelser med det på motsatta sidan.


Zona incerta anses vidare vara en viktig medspelare i följande sammanhang:


Viscerala aktiviteter/förnimmelser som t.ex törst, aptit, kontroll av kroppstemperatur och frisättning av könshormoner. Observera närheten till och den delvisa sammansmältningen med hypothalamus!

Uppvaknande och aktivering av storhjärnsbarken bl.a. via signalering till de acetylcholinproducerande kärngrupperna i mesencephalon och i basala framhjärnan.

Styrning av uppmärksamheten till ett visst område i rummet eller på/i den egna kroppen. Här är signalsambanden med somatosensoriska cortex, colliculus superior, blickriktningscentra och ryggmärgen av betydelse.

Kroppshållning och förflyttningar påverkas via signalering över bl.a. cerebellum, nucleus ruber, substantia nigra, GPi. Försök på hanråttor har visat att en liten skada i zona incerta gör att det i övrigt sexuellt intresserade djuret inte förmår utföra kopulationsrörelserna.


Zona incerta skall kanske bl. a. uppfattas som en slags nödbroms med möjligheten att avbryta pågående verksamhet och rikta all uppmärksamhet på den i ögonblicket insamlade, bearbetade och som HOTFULL klassificerade sensoriska informationen (ref nedan!).

Elektrisk retning - s.k. Deep Brain Stimulation; DBS - i zona incerta har visat sig kunna dämpa symptomen vid Parkinsons sjukdom och Kroniskt smärtsyndrom.


Mitrofanis, J. Some certainity for the ”Zone of uncertainity”? Exploring the functions of the zona incerta. Neuroscience 130 (2005) 1–15.
Watson C. Lind, C. R. P. Thomas, M. G. The anatomy of the caudal zona incerta in rodents and primates. J Anat. 2014 Feb; 224(2): 95–107.
...