Uppslagsverket

H

Hjärnskäran

Falx cerebri

ett stramt utspänt duradraperi som, från skalltakets mittlinje, hänger ner i den längsgående hjärnsprickan mellan de båda storhjärnshalvorna. Baktill delar hjärnskäran upp sig i två hopvuxna blad, ett till hö. och ett till vä., vilka ligger instuckna i den tvärgående hjärnsprickan, d.v.s. i springan mellan lilla hjärnan och stora hjärnans bakre del. Tillsammans bildar dom två durabladen liksom ett lock över cerebellum, lillhjärnstältet (tentorioum cerebelli). Hjärnskäran och lillhjärnstältet stagar upp hjärnan och håller den på plats inne i kraniehålan. Den övre mittställda blodledaren (sinus sagittalis superior) ligger innesluten i hjärnskärans fäste längs skalltakets mittlinje.
...