Uppslagsverk

G

Gränssträngsganglion

Paravertebralt ganglion

Ett gränssträngsganglion är en ca. centimeterstor ansamling av postganglionära sympatiska nervcells-kroppar belägen alldeles intill och vid sidan om kotpelaren samt ansluten till en spinalnerv.

Gränssträngsganglierna är belägna på båda sidor om kotpelaren. Man benämner ofta gränssträngsganglierna efter den kotpelarnivå där de är belägna och talar om hals(cervical)ganglier, bröst(thoracal)ganglier, länd(lumbal)ganglier och sakral/bäckenganglier. Med få undantag är det ett ganglion för varje spinalnerv.

Till de mer påtagliga undantagen hör grupperingen av halsganglierna. Här har de fyra översta ganglierna (C 1,2,3,4) smultit samman till det "övre halsgangliet" (ganglion cervicale superius). Nästföljande två ganglier (C 5,6) bildar det "mellersta halsgangliet" (ganglion cervicale medium). Sammansmältning av ganglierna C 7,8 ger det "nedre halsgangliet" (ganglion cervicale inferius). Det senare är oftast mer eller mindre fullständigt sammanvuxet med det översta bröstgangliet till det s.k. "stjärngangliet" (ganglion stellatum alt. ganglion cervicothoracicum)


Gränssträngsganglierna är sinsemellan hopfogade till den sympatiska gränssträngen, en sådan sträng på höger sida och en på vänster sida. Varje spinalnerv är kopplad till ett gränssträngsganglion med hjälp av en "grå förbindelsegren" (ramus communicans griseus, RCG).

Spinalnerverna T 1 tom L 2-3 avger en s.k. vit förbindelsegren (ramus communicans albus - RCA) till sina anslutna gränssträngsganglier.

De vita förbindelsegrenarna innehåller myeliniserade preganglionära sympatiska nervtrådar. Dessa utgår från ryggmärgens sympaticuskärna och leds med hjälp av framrötterna T 1 tom L 2-3 från kotkanalen ut i motsvarande spinalnerver och därifrån, i form av vita förbindelsegrenarna, in till gränssträngen. OBSERVERA att det är RCA som tillför den sympatiska gränssträngen preganglionära nervtrådar. Väl inne i gränssträngen kommer vissa preganglionära trådar att vända av uppåt eller neråt i gränssträngen och når på så sätt de ganglier som ligger anslutna till spinalnerverna C 1 tom C 8 och L3-4 tom Cocc 1Via RCG tillförs spinalnerverna postganglionära nervtrådar av tre funktionella huvudtyper:

1/ Vasomotoriska trådar som skall innervera glatt muskulatur i hudens och skelettmuskulaturens blodkärl. Det vasomotoriska signalflödet kontrollerar blodgenomströmningen i hud och muskler.

2/Sudomotoriska trådar som skall innervera hudens svettkörtlar.

3/ Pilomotoriska trådar som skall innervera de glatta muskelceller som finns i huden och som, när de aktiveras, reser upp hårstråna på huden; ger "gåshud".
...